کارکنان دانشگاه
نام سمت داخلی تلفن/تلفکس مدرک تصویر
دکتر سید محمد باقری ریاست 224 32257793 دکتری مدیریت بازرگانی
دکتر حسین نعمت زاده قرا معاونت اجرایی 220 32257793 دکتری مدیریت دولتی
دکتر سهیلا ابراهیمی معاونت آموزشی و پژوهشی 32250799 دکتری فیزیولوژی
رجبعلی الله یار مدیر مالی 211 32257794 دکتری جامعه شناسی
نادر بابازاده مدیر اداری 32257785 کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
میثم نظری مدیر آموزش 219 32250799 کارشناسی ارشد اقتصاد
سیدابراهیم رزاقی مسئول کارگاه ها 221 32251702 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
سید محمود باقرپور مدیر فرهنگی و روابط عمومی 228 32262327 کارشناسی ارشد الهیات
روح اله سیف الله زاده حراست - 32250014 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
محسن کارگر مسئول سایت 217 32259829 کارشناسی رشته علوم تربیتی
حسین ملکیان کارشناس امور اداری 210 32257792 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
مهدی ولی زاده کارشناس امور مالی 210 32257792 کارشناسی ارشد اقتصاد
حسن گل محمد زاده مدیر امور دانشجویی 216 32257790 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
سید مظفرحسنی کارشناس امور دانشجوئی 216 32257790 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
حسین قویدل کارشناس امور انبارداری 216 32250661 کارشناسی علوم تربیتی
محمود نصرالهی کارشناس سایت 242 32259829 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
یاسر قاسم زاده کارشناس مالی 221 32259705 کارشناسی رشته علوم اجتماعی
کاظم حمیدی کاردان امور اداری 221 32259705 کاردانی حسابداری
رضا طالبی کارشناس امور اداری 221 32259705 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
روح الله ملکیان مسئول دفتر ریاست 234 32250797 کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
فتح الله شعبانی مسئول تربیت بدنی 233 32250698 کارشناسی ارشد الهیات
حسن مهدی زاده کارشناس مسئول آزمایشگاه 232 32250687 کارشناسی ارشد شیمی آلی
امین بیکی کارشناس امور پایان نامه ها - 32257786 کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه اموزش و پرورش
سید مجید حسینی کارشناس مسئول امتحانات 222 3257783 کارشناسی ارشد حقوق جزا
نعمت بهمن زاده کارپرداز 222 32257783 کارشناسی مدیریت دولتی
رضا جهان فر کارشناس تربیت بدنی-
رابط بیمه
226 32257784 کارشناسی تربیت بدنی
یوسف مختاری کارشناس برنامه ریزی کلاسها 226 32257784 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مرضیه باغبانزاده مسئول دبیرخانه - 32254347 کارشناسی علوم تربیتی
خدیجه رمضانپور کاردان امور فرهنگی 228 32262327 دانشجو
اصغر محمدی کارشناس برنامه ریزی کلاسها 228 3262327

کارشناسی علوم تربیتی

میلاد رضی نژاد کارشناس اداری 212 32259705 کارشناسیICT
علی روحی کارشناس کتابخانه - 32250797 کارشناسی ادبیات
فاطمه علوی کارشناس آموزش 218 32261690 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
آرزو خیرالله پور کارشناس آموزش 231 32259558 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
راضیه نعمتی کارشناس کارگاه ها 218 32261690 دانشجوی کارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق
ارزو حسن زاده کارشناس کارگاه ها 218 32261690 کارشناسی ارشد تاریخ
فاطمه شفقت کارشناس آموزش 231 32259558 کارشناسی ارشد MBA
سیده صغری مقیم نژاد کارشناس آموزش 230 32258256 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سمانه اثنی عشری کارشناس آموزش 230 32258256 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
زینب حاجی آقاپور کارشناس آموزش 230 32258256 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ایرانتاج باباجان تبار کارشناس آموزش 213 32260857 کارشناسی ارشد MBA
مریم رشیدی کارشناس آموزش 229 32250784  کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
زهرا کاکاوند کارشناس آموزش 225 32257787  کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
سیده منصوره محمدنژاد کارشناس برنامه ریزی 225 32257787 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
نفیسه گلی کانی کارشناس واحد دانش آموختگان 225 32257787 کارشناسی ارشد ریاضی
فاطمه مهدی پور کارشناس برنامه ریزی 32257794


کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری


مرضیه یگانه کارشناس تربیت بدنی 225 32257787 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرائی
خیرالنسا حسنقلی زاده کارشناس برنامه ریزی کلاسها 230 32257780 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا
اسوه مهدوی کارشناس آموزش 32250799 کارشناسی ریاضی
مریم فتحی کارشناس آموزش 32257793 کارشناسیمجتبی رضاتبار کارشناس مالی - امین اموال 32257792

کارشناسی ارشد مدیریت

مهدی رضاتبار کارشناس کلاسداری 32257780
 سیده هدی طاهری کارشناس آموزش 230 32257787 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ندا گرجی زاده کارشناس امتحانات 32254347 کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ماریه آسودگان کارشناس برنامه ریزی ...... 32251701 کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما